Pondělí - Pátek8:00 - 19:00
KancelářMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštivte naše sociální stránky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Osoba, která má zájem o využití služby (dále jen „klient“ v potřebném gramatickém tvaru) odesláním formuláře poskytovateli služeb vyjadřuje souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“).

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb je fyzická osoba – podnikatel Ing. Martin Vrábel, místo podnikání A. Sládkoviče 673/176, 018 61 Beluša, Slovenská republika, IČO: 46 366 172, zapsaný v živnostenském rejstříku pod číslem 330-19375 (dále jen „poskytovatel služeb v příslušném gramatickém tvaru).
1.2. Poskytovatel služeb poskytuje za úplatu následující služby (dále jen „služby poskytovatele“ v příslušném gramatickém tvaru):
Vypracování daňového přiznání na základě údajů vyplněných klientem ve formě formuláře zveřejněném na webovém sídle www.danove-priznani.cz (dále jen „formulář“ v příslušném gramatickém tvaru). Za vypracování daňového přiznání na základě vyplnění údajů ve formě formuláře se rozumí i zaslání všech potřebných údajů i ve formě e-mailu na e-mailovou adresu poskytovatele služeb
Na základě požadavku klienta a po řádně uděleném plné moci, které je zveřejněno na webovém sídle www.danove-priznani.cz, poskytuje služby odpovídající komplexnímu zastupování klienta v procesu podávání daňového přiznání elektronicky komunikuje s daňovým úřadem (Finanční správou), uskutečňuje elektronické podepisování a odesílání písemností, dokumentů, daňových přiznání a zastupuje klienta v rámci daňového řízení a zvláštních daňových řízení podle zákona 563/2009 Sb. o správě daní (daňový řád) ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění a roční monitorování komunikace s daňovým úřadem a její následné zasílání klientovi.
1.3. Klient má nárok na poskytnutí služeb poskytovatele za splnění podmínek uvedených ve VOP.
1.4. Kontaktní údaje poskytovatele jsou zveřejněny na webovém sídle www.danove-priznani.cz.
1.5. VOP upravují právní vztahy mezi poskytovatelem služeb a klientem. Právní vztahy mezi poskytovatelem služeb a klientem vznikají po doručení akceptace objednávky poskytovatelem služeb. Právní vztahy mezi poskytovatelem služeb a klientem se přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky v aktuálním znění v době poskytování služeb, zejména ustanoveními zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 513/1991 Sb. Obchodní zákoník 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES.
1.6. VOP upravují i ​​povinnosti stran do okamžiku vzniku právního vztahu mezi klientem a poskytovatelem služeb, zejména ve vztahu k vyplňování formuláře a odesílání e-mailu s údaji nezbytnými k poskytnutí služby.

2. Objednávka a poskytnutí služeb poskytovatele

2.1. Objednávkou služby se rozumí zaslání řádně vyplněného formuláře. Řádné a bezvadné vyplnění formuláře je nezbytné k řádnému poskytnutí služeb poskytovatele.
2.2. Za objednávku služby se rozumí i zaslání všech potřebných údajů k poskytnutí služby formou e-mailu na e-mailovou adresu poskytovatele služeb. Pro účely VOP jsou tyto dvě formy objednávky služeb rovnocenné. Kde se níže ve VOP uvádí „objednávka služby“ nebo „formulář“, mají se na mysli obě formy objednávky. Pod pojmem „formulář“ se tedy rozumí i zaslání potřebných údajů formou e-mailu. E-mailovou adresou uvedenou ve formuláři se pro účely VOP rozumí i adresa, ze které byly zaslány všechny potřebné údaje k poskytnutí služby.
2.3. Klient se zavazuje vyplnit formulář s náležitou opatrností v zájmu předcházení chyb. Klient se zavazuje uvést ve formuláři pravdivé informace.
2.4. Klient se zavazuje neprodleně informovat poskytovatele služeb o chybě v údajích uvedených ve formuláři nebo o jejich změně. Poskytovatel služeb se zavazuje zapracovat ve službě danou změnu a to v čase:
Do odeslání daňového přiznání na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři v případě poskytování služby ve formě vypracování daňového přiznání.
Do odeslání daňového přiznání daňovému úřadu (Finanční správě) v případě poskytování služby ve formě komplexního zastupování klienta v procesu podávání daňového přiznání elektronicky.
2.5. Klient se zavazuje v průběhu celého právního vztahu poskytovat poskytovateli služeb součinnost potřebnou k poskytnutí služby, zejména (nikoli však jen) pokud je třeba něco doplnit, opravit nebo ujasnit.
2.6. Poskytovatel služeb se zavazuje ve formuláři vyžadovat od klienta pouze údaje nezbytné pro řádné poskytnutí služeb poskytovatele. Poskytovatel služeb se zavazuje při zpracování osobních údajů postupovat podle platné legislativy o ochraně osobních údajů v době poskytování služeb poskytovatele.
2.7. Pro vznik nároku klienta na poskytnutí služeb poskytovatele a pro vznik právního vztahu mezi poskytovatelem služeb a klientem je nezbytná akceptace objednávky.
2.8. Akceptací objednávky poskytovatelem služeb je zaslání e-mailu s akceptací objednávky. V e-mailu je také uvedena cenová kalkulace za služby poskytovatele a následující postup v souvislosti s platebními podmínkami.
2.9. Klient odesláním formuláře vyjadřuje souhlas s VOP formou zakliknutí příslušného políčka ve formuláři. Zakliknutím příslušného políčka ve formuláři a odesláním formuláře klient potvrzuje, že je obeznámen s VOP.
2.10. V případě objednávky formou e-mailu je klient povinen výslovně uvést souhlas se zněním VOP. Pokud takový souhlas nevyjádří při objednávce ve formě e-mailu, bude vyzván k udělení takového souhlasu s oznámením o místě zveřejnění VOP, které jsou zveřejněny na webovém sídle www.danovepriznanieonline.sk.
2.11. Poskytovatel služeb se zavazuje mít zveřejněné na webovém sídle www.danovepriznanieonline.sk znění VOP.
2.12. Klient se po akceptaci objednávky zavazuje uhradit částku odpovídající ceně za služby poskytovatele v souladu s částí 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky).
2.13. Po akceptaci objednávky a po splnění požadavků dle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky) je poskytovatel služeb povinen dodat službu na kterou se zavázal na základě formuláře formou akceptace.
2.14. Poskytovatel služby je povinen dodat službu až po úhradě částky odpovídající ceně za služby poskytovatele a splnění požadavků dle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky). Klientovi až do splnění požadavků dle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky) nevzniká právní nárok na dodání služby. Právní nárok klienta na dodání služby vzniká až po úhradě částky odpovídající ceně za služby poskytovatele a splnění požadavků dle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky).
2.15. Poskytovatel je povinen provést službu bez zbytečných průtahů, v době přiměřené na vyhotovení klientem objednané služby, nejpozději však do 3-4 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky. V případě objednání služby prostřednictvím e-mailové komunikace, nejpozději do 3-4 pracovních dnů ode dne doručení e-mailu s informacemi potřebnými k provedení služby. Lhůta pro provedení služby začíná běžet až po případném vyjasnění nejasností v údajích mezi klientem a poskytovatelem. V případě chybně vyplněného formuláře nebo uvedení chybných údajů v e-mailu si klient nemůže uplatňovat nárok na provedení služby do 3-4 pracovních dnů. Lhůta počíná běžet až ode dne odstranění chyb a případných nejasností a nesrovnalostí.
2.16. V případě elektronického odeslání objednané služby daňovému úřadu (Finanční správě) začíná lhůta pro vypracování služby běžet až ode dne vytvoření autorizace daňovým úřadem (Finanční správou). Ode dne vytvoření této autorizace je poskytovatel povinen provést službu do 3-4 pracovních dnů.
2.17. Provedení

3. Vznik smlouvy, odstoupení od smlouvy a zánik smlouvy

3.1. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a klientem je uzavřena momentem doručení akceptace objednávky na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři vyplněném klientem.
3.2. Klient a poskytovatel služeb berou na vědomí, že jejich právní vztah se řídí ustanoveními VOP a zákony České republice, zejména zákony demonstrativně vypočtenými v bodě 1.5. VOP.
3.3. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy do momentu dodání služby způsobem uvedeným v bodě 2.17. VOP. Odstoupení od smlouvy je klient povinen oznámit poskytovateli služeb způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o vůli klienta odstoupit od smlouvy. Klient je povinen oznámit poskytovateli služeb odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu, prostřednictvím telefonického hovoru nebo za použití následujícího formuláře odeslaného v písemné podobě na adresu prodávajícího spolu s přiloženým dokladem o zakoupení a úhradě kupní ceny:

FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.4. Klient má po odstoupení od smlouvy právo na vrácení částky odpovídající ceně za poskytnutou službu, podle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky), která byla poskytovateli služeb připsána na účet za klientem objednanou službu. Poskytovatel služeb má právo od takové částky odečíst účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s částečným provedením služby do momentu odstoupení od smlouvy, a které lze od klienta rozumně požadovat.
3.5. V případě vzniku nestandardních okolností jako jsou např. výrazně komplikovanější úkony vymykající se standardem u jednotlivých druhů nabízených služeb dle bodu, dodatkové doplnění objednávky po uskutečnění objednávky nad rámec standardních služeb apod., si poskytovatel služeb vyhrazuje právo odmítnout objednávku. Pokud byla objednávka akceptována, vyhrazuje si právo v případě vzniku takových okolností na odstoupení od smlouvy s povinností vrácení částky odpovídající ceně za služby podle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky). Oznámení o odstoupení od smlouvy a vrácení částky podle předchozí věty je poskytovatel služeb povinen provést bez zbytečného zpoždění.
3.6. Smlouva zaniká dodáním služby ve smyslu bodu 2.17. VOP.
3.7. Smlouva také zaniká marným uplynutím lhůty k uhrazení částky odpovídající za služby poskytovatele a ke splnění požadavků podle části 4. VOP (Cena za služby poskytovatele a platební podmínky). Lhůtou podle předchozí věty se rozumí lhůta 3 měsíců ode dne odeslání akceptace objednávky.

4. Cena za služby poskytovatele a platební podmínky

4.1. Cena za služby poskytovatele je stanovena paušálně v € za jednotlivé druhy služeb poskytovatele. Cena za služby je uvedena na webové stránce poskytovatele. V případě objednání služeb prostřednictvím formuláře je cena za služby automaticky generována i v rámci vyplněného formuláře.
4.2. Některá daňová přiznání vyžadují individuální přístup, jako například, živnostníci, kteří nevyplní pořádný formulář a nahrají své faktury do systému, případně příjem ze zahraničí u složitějších typů příjmů. S tímto zpracováním jsou spojeny dodatečné práce a celková cena je kalkulována individuálně. V tomto případě se zakládá poskytovateli služeb právo na postup podle bodů 3.5. a4.7. VOP.
4.3. V případě odmítnutí cenové nabídky nebo v případě výhrad s VOP a nezakliknutím příslušného políčka se souhlasem s VOP není možné pokračovat a odeslat formulář. Neodeslaný formulář nelze považovat za zrealizovanou objednávku. Všechny osobní údaje do té doby vyplněné budou smazány a nikde neukládány.
4.4. Klient se zavazuje uhradit poskytovateli cenu za službu bez zbytečného odkladu. Po odeslání formuláře má klient prostřednictvím přesměrování do pokladny možnost vybrat si způsob platby a to:
Ihned bankovními tlačítky nebo kartou – „online platba kartou prostřednictvím platební karty Besteron“
Bankovním převodem, kartou, bankovními tlačítky nebo hotovostí po vypracování daňového přiznání a zasláním poslední strany z daňového přiznání jako důkaz.
4.5. Po vyplnění formuláře klient automaticky obdrží předfakturu za službu. Cenu za službu může také klient uhradit zaplacením této předfaktury. Po jejím zaplacení bude klientovi vystavena originální faktura.
4.6. V ceně za služby nejsou zahrnuty poplatky banky na uskutečnění platby, případně jiných osob při zpracování platby. Při platbě ze zahraničí nejsou v ceně za služby zahrnuty ani poplatky banky klienta a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank a banky poskytovatele služeb. V případě existence uvedených poplatků je klient povinen tyto uhradit, nad rámec ceny za služby poskytovatele dle bodu 4.1. VOP.
4.7. V případě nestandardních okolností podle bodu 3.5. VOP si poskytovatel služeb vyhrazuje právo zvýšit cenu dle bodu 4.1. VOP, vzhledem k výrazné komplikovanosti objednaných služeb, které vykazují zvýšenou potřebu práce ze strany poskytovatele služeb oproti standardním typům služeb uvedených v bodě 4.1. VOP. V případě odmítnutí navýšení ceny za službu poskytovatele klientem, má poskytovatel služeb právo odstoupit od smlouvy ve smyslu bodu 3.5. VOP.
4.8. Poskytovatel služeb vystaví a doručí fakturu klientovi, nejpozději den následující po dni dodání služby.

5. Postup při poskytování služby

5.1. Klient vyplněním formuláře nebo odesláním potřebných informací e-mailem v souladu s bodem 2.1. a2.2. VOP objedná službu poskytovatele služeb dle bodu 1.2. VOP.
5.2. Klientovi poskytovatel služeb zašle e-mail, který je akceptací objednávky. V e-mailu jsou uvedeny, kromě jiných náležitostí, především platební podmínky a cena za služby poskytovatele.
5.3. Klient je povinen uhradit částku odpovídající ceně za služby poskytovatele v souladu s částí 4. VOP.
5.4. Kdykoli, v průběhu právního vztahu je klient povinen poskytovat součinnost poskytovateli služeb, zejména je-li třeba některé údaje opravit, upravit, upřesnit nebo ujasnit.
5.5. Po provedení služby podle bodu 2.15. VOP zašle poskytovatel služeb jako důkaz ukončení provedení služby poslední stranu vypracovaného daňového přiznání klientovi. Pokud částku odpovídající ceně za služby poskytovatele klient zaplatí předem, poskytovatel mu po provedení služby zašle celé daňové přiznání.
5.6. Po uhrazení částky v souladu s částí 4. VOP je poskytovatel služeb povinen dodat službu podle bodů 2.14. – 2.16. VOP (nejpozději 3-4 dny, zpravidla však méně).
5.7. Bez zbytečného zpoždění, nejpozději však v den následující po dni dodání služby zašle poskytovatel služeb klientovi fakturu za dodané služby.

6. Reklamační podmínky a reklamační řád

6.1. Poskytovatel služeb vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu s ustanoveními zákona č.j. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.
6.2. Klient může uplatnit spotřebitelskou reklamaci formou e-mailu adresovaného poskytovateli služeb nebo formou dopisu zaslaného na místo podnikání poskytovatele služeb.
6.3. Spotřebitelská reklamace musí být jasná a odůvodněná, s přesným uvedením problému, pro který se služba poskytovatele reklamuje.
6.4. Poskytovatel služeb vyřizuje spotřebitelské reklamace ve lhůtě do 30 dnů od jejich doručení poskytovateli služeb. O vyřízení reklamace poskytovatel služeb klienta vhodným způsobem uvědomí.
6.5. V případě vady způsobené poskytovatelem služeb, v jejímž důsledku je daňové přiznání vráceno klientovi v rámci daňového řízení na opravu, má klient nárok na bezplatnou opravu daňového přiznání a jeho zaslání klientovi nebo doručení daňovému úřadu (Finanční správě), v závislosti na reklamované ) služby. Klient si také může alternativně zvolit možnost, že mu budou vráceny peníze za vadnou službu, v tomto případě však nemá žádný nárok na opravu vadné služby poskytovatelem služeb.

7. Poskytování a ochrana osobních údajů

7.1. Pro účely VOP se rozumí:
Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES
Osobními údaji ve smyslu Čl. Čl. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zejména: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o příjmu, údaje o dětech a manželce (jména, příjmení a rodná čísla), DIČ.
Dotčenou osobou (klientem) ve smyslu Čl. Čl. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou předmětem zpracování.
Provozovatelem (poskytovatelem služeb) ve smyslu čl. Čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů: fyzická osoba – podnikatel Ing. Martin Vrábel, místo podnikání A. Sládkoviče 673/176, 018 61 Beluša, IČ: 46 366 172, zapsaný v živnostenském rejstříku pod číslem 330-19375
7.2. Dotčená osoba (klient) poskytne provozovateli (poskytovateli služeb) osobní údaje za účelem dodání služby dle bodu 2.17. VOP.
7.3. Poskytnutí osobních údajů dotyčné osoby (klienta) je nezbytné pro splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy mezi provozovatelem (poskytovatelem služeb) a dotyčnou osobou (klientem) v souladu s čl. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
7.4. Provozovatel (poskytovatel služeb) zpracovává osobní údaje dotčených osob (klientů) za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dotyčnou osobou (klientem) a provozovatelem (poskytovatelem služeb) v souvislosti s:
Vypracováním daňového přiznání
Podáváním daňového přiznání
Komunikací s daňovým úřadem
Ročním monitorováním pošty od daňového úřadu a jejím následným zasíláním dotčené osobě (klientovi)
Komunikace s dotčenou osobou (klientem)
Vyřízením případných reklamací nebo stížností
7.5. Provozovatel (poskytovatel služeb) zpracovává osobní údaje dotčených osob (klientů) sám, neposkytuje je na zpracování ani k jinému účelu třetím osobám, ani do třetích zemí v rozporu s účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a poskytovatelem služeb.
7.6. Provozovatel (poskytovatel služeb) uchovává osobní údaje po dobu 10 let za účelem ochrany právního vztahu provozovatele (poskytovatele služeb) a dotyčné osoby (klienta), které mohou vyvstat v souvislosti s daňovým řízením a daňovými kontrolami dotčené osoby (klienta) jako důkazní materiál k prokázání. právního vztahu mezi provozovatelem (poskytovatelem služeb) a dotčenou osobou (klientem) a jeho obsahu.
7.7. Dotčená osoba (klient) bere na vědomí svá práva vyplývající ze všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů, kterými jsou zejména (nikoli pouze):
Právo na poskytnutí informací
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na vymazání (právo na zapomenutí)
Právo na přenosnost dat
Právo na opravu
Právo namítat
Právo vůči automatizovanému individuálnímu rozhodnutí včetně profilování
Právo podat stížnost dozorčímu orgánu
7.8. Kontaktní osobou v případě dotazů, otázek a podnětů v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů je provozovatel (poskytovatel služeb) na e-mailové adrese: info@rychledanove.cz.

8. Odpovědnost za škodu

8.1. Poskytovatel služby nenese odpovědnost za jakékoli problémy a komplikace v daňovém řízení ani za škodu vzniklou klientovi nebo třetím osobám, které byly způsobeny nesprávným nebo nepravdivým uvedením údajů ve formuláři potřebných k poskytnutí služby poskytovatele.
8.2. V případě vzniku jakýchkoli problémů nebo komplikací, případně vzniku škody podle bodu 8.1. VOP, klient nemá nárok na vrácení částky odpovídající ceně za poskytnuté služby.
8.3. Poskytovatel služeb není zodpovědný za případné škody, které vznikly v souvislosti s přístupem nebo použitím internetových stránek danovepriznanieonine.sk a šířením informací, které tvoří obsah těchto stránek.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli, bez předchozího upozornění aktualizovat webové sídlo www.danovepriznanieonline.sk, upravovat, měnit či doplňovat údaje na něm uvedené.
9.2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webového sídla www.danovepriznanieonline.sk a elektronických služeb na něm nabízených, zejména vyplňování a odesílání formuláře či kontaktní formulář pro odesílání zpráv na e-mailovou adresu poskytovatele služeb.
9.3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu VOP, a to i bez předchozího souhlasu a upozornění klienta.
9.4. Klient je povinen se pokaždé před každou objednávkou individuální služby poskytovatele seznámit s VOP, a to i v případě opakovaného využívání služeb poskytovatele.
9.5. V případě opakovaného využívání služeb poskytovatele klientem, došlo-li mezi jednotlivými poskytnutími služby poskytovatelem služeb ke změně VOP, nemůže se klient odvolávat na znění VOP účinné v době poskytnutí předchozí, již poskytnuté služby poskytovatele služeb.
9.6. V případě opakovaného využívání služeb poskytovatele zavazují jak klienta, tak poskytovatele služeb VOP účinné v době od objednávky služby až po poskytnutí služby. Službou se pro účely tohoto ustanovení rozumí každá individuální služba v čase od objednávky služby až po poskytnutí služby.
9.7. Zakliknutím příslušného políčka ve formuláři klient bere na vědomí a bez výhrad souhlasí s VOP a právy a povinnostmi z nich vyplývajících.
9.8. VOP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webovém sídle www.danovepriznanieonline.sk.

Sídlo
A. Sládkoviča 673/176
018 61 Beluša
Údaje o OSVČ
IČO: 46366172
DIČ: 1076568383
Pošlete e-mail
info@danove-priznani.cz

Copyright © 2021 DAŇOVÉ PRIZNANIE | Tvorba web stránky