Pondělí - Pátek8:00 - 19:00
KancelářMartin Vrábel Marwars, A. Sládkoviča 673 018 61 Beluša
Navštivte naše sociální stránky

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení ochraně osobních údajů), informujeme dotyčné osoby (klienty) v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů o následujícím:

Zpracovávané osobní údaje:
titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o příjmu, údaje o dětech a manželce (jména, příjmení a rodná čísla), DIČ.

Provozovatelem (poskytovatelem služeb):
fyzická osoba – podnikatel Ing. Martin Vrábel, místo podnikání A. Sládkoviče 673/176, 018 61 Beluša, IČO: 46 366 172, zapsaný v živnostenském rejstříku pod číslem 330-19375.

Kontaktní údaje provozovatele (poskytovatele služeb):
Telefonní číslo:+420 777 450 812
E-mail: info@danove-priznani.cz

Právní základ:
Poskytnutí osobních údajů subjektu údajů (klienta) je nezbytné pro splnění účelu vyplývajícího ze smlouvy mezi provozovatelem (poskytovatelem služeb) a dotčenou osobou (klientem) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost dodání služby (vypracování daňového přiznání).

Účelem vyplývajícím ze smlouvy je:
Vypracování daňového přiznání na základě údajů vyplněných klientem ve formě formuláře zveřejněném na webovém sídle www.danove-priznani.cz, nebo na základě zaslání všech potřebných údajů i ve formě e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele (poskytovatele služeb)
Na základě požadavku klienta a po řádně uděleném plné moci, které je zveřejněno na webovém sídle www.danove-priznani.cz, poskytnutí služby odpovídající komplexnímu zastupování klienta v procesu podávání daňového přiznání elektronicky komunikuje s daňovým úřadem (Finanční správou), uskutečňuje elektronické podepisování a odesílání písemností, dokumentů, daňových přiznání a zastupuje klienta v rámci daňového řízení a zvláštních daňových řízení podle zákona 563/2009 Sb. o správě daní (daňový řád) ao změně a doplnění některých zákonů v platném znění a roční monitorování komunikace s daňovým úřadem a její následné zasílání klientovi.
Provozovatel (poskytovatel služeb) zpracovává osobní údaje dotyčných osob (klientů) za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dotyčnou osobou (klientem) a provozovatelem (poskytovatelem služeb) v souvislosti s:

Vypracováním daňového přiznání
Podáváním daňového přiznání
Komunikací s daňovým úřadem
Ročním monitorováním pošty od daňového úřadu a jejím následným zasíláním dotyčné osobě (klientovi)
Komunikace s dotčenou osobou (klientem)
Vyřízením případných reklamací nebo stížností

Provozovatel (poskytovatel služeb) zpracovává osobní údaje dotčených osob (klientů) sám, neposkytuje je ke zpracování ani k jinému účelu třetím osobám, ani do třetích zemí v rozporu s účelem plnění smlouvy uzavřené mezi dotčenou osobou a poskytovatelem služeb.

Provozovatel (poskytovatel služeb) uchovává osobní údaje po dobu 10 let za účelem ochrany právního vztahu provozovatele (poskytovatele služeb) a dotyčné osoby (klienta), které mohou vyvstat v souvislosti s daňovým řízením a daňovými kontrolami dotčené osoby (klienta) jako důkazní materiál k prokázání právního vztahu mezi provozovatelem (poskytovatelem služeb) a dotyčnou osobou (klientem) a jeho obsahu.

Dotčená osoba (klient) má zejména (ne však jen) následující práva vyplývající ze obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

Právo na poskytnutí informací
Právo na přístup k osobním údajům
Právo na vymazání (právo na zapomnění)
Právo na omezení zpracovávání osobních údajů
Právo na přenosnost údajů
Právo na opravu
Právo namítat
Právo vůči automatizovanému individuálnímu rozhodnutí včetně profilování
Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu

Kontaktní osobou v případě dotazů, otázek a podnětů v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů je provozovatel (poskytovatel služeb) na e-mailové adrese: info@danove-priznani.cz.

Sídlo
A. Sládkoviča 673/176
018 61 Beluša
Údaje o OSVČ
IČO: 46366172
DIČ: 1076568383
Pošlete e-mail
info@danove-priznani.cz

Copyright © 2021 DAŇOVÉ PRIZNANIE | Tvorba web stránky